Vlinderwerkgroep Drenthe

Doelstelling van de stichting VWD

  • het organiseren en stimuleren van vlinderonderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud en milieubeheer, met nadruk op de provincie Drenthe;
  • het uitvoeren van betaalde en onbetaalde onderzoeksopdrachten in het kader van bovengenoemde doelstelling;
  • het gevraagd en ongevraagd verstrekken van beheersadviezen met betrekking tot vlinderbeheer aan terreinbeherende instanties;
  • het vastleggen van de resultaten van het door haar georganiseerde en gestimuleerde vlinderonderzoek in een databestand;
  • het openbaar maken van deze resultaten in een of meer publicaties, speciaal in de vorm van een boekwerk met verspreidingskaarten van de in Drenthe voorkomende vlinders, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.